Współpraca.

Ogólnie:

Ze względu na postanowienia Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) nie jest dopuszczalne zamieszczenie na stronie internetowej kancelarii adwokackiej oświadczenia na temat stawek wynagrodzenia i metodach ich obliczania (postanowienia § 23a ust. 3 lit. m) w zw. z § 23b ust. 1 uchwały nr 2/XVIII/98 Naczelnej Rady Adwokackiej z 10 października 1998 r. - ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r.). W związku z czym podaję jedynie ogólne zasady przyjęte przez kancelarię przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia:

Szczegółowo:  W Kancelarii obowiązują trzy sposoby ustalania wynagrodzenia

 

RYCZAŁTOWY - polegający na określeniu z góry sumy wynagrodzenia. Taki sposób rozliczania jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy, w szczególności udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, wniosku, opinii prawnej itp.

 

GODZINOWY - polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas. Taki system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych.

 

WYNAGRODZENIE Z PREMIĄ ZA SUKCES - mające zastosowanie w szczególności w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.
W takim przypadku wynagrodzenie, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z dwóch elementów:
- wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego
- wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces
Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

   Wynagrodzenie ustalone w sposób powyższy podwyższane jest w każdym przypadku o należny podatek Vat (w chwili obecnej 23 %). Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń. W celu uzyskania wstępnej wysokości honorarium kancelarii za wykonanie określonej usługi prosimy wysłać e-mail z krótkim opisem sprawy na adres:

biuro@kancelariajmg.pl

lub korzystając z formularza w zakładce "Kontakt"

                  Odpowiedź wraz z wyceną usługi zostanie wysłana na adres zwrotny w ciągu doby.

KANCELARIA ADWOKACKA JMG

Justyna Molek-Gargula

ul. Franciszkańska 8 / 8 , 33-300 Nowy Sącz

+48 668 454 324

biuro@kancelariajmg.pl