Klienci.

Usługi.

Sukcesy.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu:

Prawa zobowiązań oraz prawa rzeczowego:

-sprawy o zapłatę z umów
-sprawy o świadczenia niepieniężne z umów
-sprawy o odszkodowania
-sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych
-sprawy o ochronę dóbr osobistych
-polubowną i sądową windykację należności od nierzetelnych   kontrahentów
-ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
-sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
-sprawy o zniesienie współwłasności
-sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

- inne

Prawa rodzinnego:

-sprawy o rozwód i separację
-sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
-sprawy o alimenty
-sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
-sprawy o podział majątku wspólnego
-sprawy o ubezwłasnowolnienie

- inne

Prawa administracyjnego :

-prowadzenie postępowania przed organami administracji
-postępowania sądowoadministracyjne

- inne

Prawa spadkowego:

-sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
-sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
-sprawy dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych
-sprawy o zachowek
-sprawy o wykonanie zapisu testamentowego
-sprawy o zabezpieczenie spadku
-sprawy o dział spadku

- inne

Prawa pracy :

-sprawy o ustalenie stosunku pracy
-sprawy o przywrócenie do pracy
-sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
-sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
sprawy dotyczące zakazu konkurencji
-sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

- inne

Prawa karnego oraz prawa wykroczeń:

-obronę w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym w sprawach karnych skarbowych
-obronę w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe
-reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
-sprawy z zakresu prawa wykonawczego, w tym sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary

- inne

Prawa zamówień publicznych:

- aktualne przepisy

- odwołania

- inne

Prawa gospodarczego - między innymi:

-doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
-pomoc w tworzeniu osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego
-reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
-stałą i kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), a także w formie spółki cywilnej
-opiniowanie i sporządzanie projektów aktów korporacyjnych, w tym umów, statutów, regulaminów oraz uchwał
-sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
polubowną i sądową windykację należności
-sprawy o wyjawienie majątku przez nierzetelnego kontrahenta
przygotowywanie opinii z zakresu prawa cywilnego, spółek handlowych oraz prawa upadłościowego
-sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości

- inne

KANCELARIA ADWOKACKA JMG

Justyna Molek-Gargula

ul. Franciszkańska 8 / 8 , 33-300 Nowy Sącz

+48 668 454 324

biuro@kancelariajmg.pl